Bài đăng nổi bật

VỤ ÁN LÙI XE TRÊN CAO TỐC: CÔNG LÝ HAY LÀ QUYỀN CAO CHỨC TRỌNG

THE MODERN WORLD CHANGED YOUR BRAIN

                         
   Himba tribe       optical illusions                     ,                                              .
                                 
                                                                              
                      
                     grab our attention                                  
                                                          
                                                     safeguarding our attention.

Nhận xét